Beursreglement 2019

 

 

I Algemeen
I.1 De organisatie verleent onder geen voorwaarde enige exclusiviteit.
I.2 De organisatie kan zonder opgaaf van redenen inschrijving weigeren.
I.3 De organisatie houdt zich het recht voor bij afwezigheid van een bepaalde branche, deze aan te trekken uit omliggende gemeenten.
I.4 Voor het privacybeleid (algemene verordening gegevensbescherming) van de organisatie wordt verwezen naar de site www.damito.nl.
II Standbouw
II.1 Met de standbouw kan op dinsdag 5 maart 2019 om 14:00 uur worden begonnen.
II.2 De standhouder is verplicht zijn stand op donderdag 7 maart 2019 om 10:00 uur gereed te hebben.
II.3 Maandag 11 maart 2019 om uiterlijk 11:00 uur dienen alle aangevoerde materialen, artikelen etc. door de standhouder te zijn afgevoerd.

II.4

De standhouder verplicht zich de gehuurde ruimte te bezetten door zijn artikelen te exposeren. Hij zal voor schade kunnen worden aangesproken, indien hieraan niet wordt voldaan.
II.5 De opbouw en afwerking van de stand moet geheel door de standhouder worden verzorgd.
III Standinrichting
III.1 De inrichting van de stands moet aan normale ethische eisen voldoen. De organisatie houdt zich het recht voor, in overleg met standhouder, veranderingen ten gunste aan te brengen.

III.2

Demonstraties mogen niet hinderlijk zijn voor andere exposanten en mogen slechts met toestemming van de organisatie worden gegeven.
IV Standhuur

IV.1

De deelnemer is verplicht vóór 1 februari 2019 het gehele bedrag van de standhuur te hebben gestort. Indien niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan, vervalt het recht op de besproken standruimte. Restitutie van gestorte gelden zal niet plaats vinden.

IV.2

Indien door bijzondere omstandigheden van overmacht de beurs niet kan plaatsvinden, zullen de inschrijvers zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding, genoegen moeten nemen met restitutie van de door hen gestorte gelden, onder aftrek van 25 procent voor gemaakte kosten.
V Niet toegestaan is:
V.1 Zodanig gebruik te maken van gehuurde ruimte dat door lawaai en/of slechte geuren mededeelnemers worden gehinderd.
V.2 Het gebruik van een geluidsinstallatie.
V.3 Het beschadigen van vloeren en wanden.
V.4 De gehuurde ruimte geheel of gedeeltelijk aan derden onder verhuren of ter beschikking stellen.
V.5 In de gehuurde ruimte sluikreclame te voeren.
V.6 Levende dieren in de gehuurde ruimte aanwezig te hebben tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door de organisatie.
V.7 Het gebruik van verwarmingstoestellen en open vuur.

V.8

Het verkopen of verstrekken van consumpties die niet tot eigen producten behoren, en of producten welke op een andere wijze te verkrijgen zijn via de horeca van de Trefkoele+.
V.9 Te roken, behalve in de aparte rookruimte.
V.10 Reclameartikelen of anderszins, van welke aard dan ook, aan   wanden of deuren te bevestigen. Dit geldt voor het hele gebouw en terrein van de Trefkoele+
V.11 Voor niet standhouders om commerciële activiteiten in welke vorm dan ook te ontplooien zonder toestemming van de organisatie.
VI Verplicht is:
VI.1 Brandgevoelige materialen brandwerend te maken.
VI.2

Blle verantwoording

e rookruimteij gebruik van waterpartijen overeenkomstig de voorwaarden van de gemeente te handelen.

VI.3 Voor elektra dient men degelijke snoeren te gebruiken. Brandweer en energieleverancier keuren deze.
VI.4 Alle verantwoording en aansprakelijkheid voor de punten VI.1 tot en met VI.3 ligt bij de standhouder.
VII Verzekering
VII.1 Op geen enkele wijze en in geen enkele situatie kan de organisatie bij opgelopen schade aansprakelijk worden gesteld
VII.2 Verzekering van goederen in principe voor rekening deelnemer, tenzij na overleg en schriftelijke vastlegging anders overeengekomen.
VIII Bewaking
VIII.1 De beurslocatie en de stands worden buiten de openingstijden niet bewaakt.
VIII.2 Tot een half uur voor en een half uur na de openingsuren mag niemand op de beurslocatie aanwezig zijn, ook geen standhouder.
VIII.3 De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing of eventuele schade.
IX Slotbepaling
IX.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.